როსტიაშვილი არჩილი

დაბადების თარიღი: 22.01.79 საქართველოს მოქალაქე
დაოჯახებული: მეუღლე და 2 შვილი

საქართველო, თბილისი, ბაგები, 3კორპუსი, ბინა #38

2291333, 577791333

Website:     www.AR-Group.ge
E-mail:        AR-Group@wanex.net, Info@ar-group.ge

განათლება – უმაღლესი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
- 2001-2003


დავამთავრე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სრული კურსი სპეციალობით "სამრეწველო წარმოების ეკონომიკა" და დავიცავი სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე:
"სახელმწიფო შესყიდვების რეფორმა საქართველოში"

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 2003 წლის 25 ივნისის გადაწყვეტილებით მომენიჭა ეკონომიკის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

-1996-2000

დავამთავრე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტის ბაკალავრის სრული კურსი სპეციალობით "ბიზნესის ორგანიზავია და მართვა კვების მრეწველობაში".
სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 2000 წლის 21 ივნისის გადაწყვეტილებით მომენიჭა ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ბიზნეს-ადმინისტრატორის კვალიფიკაცია.


სამუშაო გამოცდილება

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
- 2003-2004

თავმჯდომარის თანაშემწე

ვალდებულებები:

კოორდინაცია და ურთიერთობის დამყარება საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. სააგენტოს პოლიტიკური მიმართულების კოორდინაცია და ცალკეულ სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარება.
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებლობა, ასევე მოქალაქეთა საჩივრების დროულად განხილვის ორგანიზებასა და პასუხების დროულად მიწოდებაზე.
კოორდინაცია და ურთიერთობა სახელმწიფო შემსყიდველ ორგანიზაციებთან და მათ მმართველებთან (კოორდინატორებთან).
მაღალი დონის სახელმწიფო საიდუმლო მასალების კონფიდეციალური მომსახურება.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის წარმომადგენლობითი ფუნქცია. შეხვედრების ორგანიზება.
ორგანიზაციული, ტექნიკური და ადმინისტრაციული წინადადებების შემუშავება-შეთავაზება.
სახელმწიფო შემსყიდველი ორგანიზაციებისათვის ტრეინინგ-სემინარებისა და შეხვედრების ორგანიზება.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს უცხოურ საერთაშორისო ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და კოორდინაცია (World Trade Organization, World Bank, USAID, UN, და სხვა).

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
- 2001-2003

მთავარი სპეციალისტი

ვალდებულებები:

SACIII და SACIV-ის პირობების შესაბამისად საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის რეფორმის გატარება საქართველოს მთავრობისა და მსოფლიო ბანკის თანადგომით.
სააგენტოში კომპიუტერული სისტემის დანერგვა (კომპიუტერული ტექნიკის კონფიგურაციის, პრინტერებისა და ასლგადამღები აპარატურის, ქსელური მოწყობილობების, საპრეზენტაციო და ტრეინინგ-სემინარებისათვის ყველა სახის ტექნიკური აღჭურვილობის შერჩევა და მსოფლიო ბანკთან შეთანხმება ფინანსური უზრუნველყოფისთვისა და შესაძენად), ქსელის დაპროექტება-დამონტაჯება, ერთიანი მონაცემთა ბაზისა და ვებგვერდის შექმნა, პერიოდულად ახალი ტექნოლოგიებით განახლება და სისტემის გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.
საქართველოს საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი შესყიდვებისა და ჩატარებული ტენდერების შესახებ ინფორმაციის მოძიება მონაცემთა ბაზაში შეტანა და ანალიზი.

საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტი
- 2000-2001

მთავარი სპეციალისტი
ვალდებულებები:


შესყიდვების საერთაშორისო ჩარჩოკანონის შესაბამისად სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონის შექმნა და საქართველოში არსებულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობასი მოყვანა.
სტანდარტული დოკუმენტაციისა და ხელშეკრულებების ფორმის შექმნა და დამუშავება.
შესაბამისი საკანონმდებლო გამოცემების აწყობა-დაკაბადონება, გამოცემა.
სამინისტროებისა და სახელმწიფო შემსყიდველი ორგანიზაციების თანამსრომლების ტრეინინგი და დახმარება შესყიდვების დარგში.


ფერადი ბეჭდვისა და კოპირების სალონი "ბენე"
- 1996-2000


CANON-ის წარმომადგენლობა

კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა, ქსელის დაპროექტება, სისტემის სრულყოფილად მუშაობისთვის მომზადება, არსებული ტექნიკისა და აღჭურვილობის მომსახურების გაწევა.
საქმიანობის სფეროში პრიორიტეტების განსაზღვრა და მათი პრაქტიკული განხორციელება.
კომპიუტერული გრაფიკა - დიზაინი, ყველა სახის მცირეტირაჟიანი ბეჭდვითი მომსახურება (ასევე ამ საქმიანობისთვის სხვა თანმხლები დამატებითი მომსახურებები).
ახალი თანამშრომლების მოძიება, მათი გადამზადება კომპიუტერული გრაფიკისა და დიზაინის პროგრამებში და აღნიშნულ მოწყობილობა დანადგარებთან სამუშაოდ.


ჟურნალი "ლაინერი"
- 1998-2000


ჟურნალ-გაზეთების და ხვადასხვა პოლიგრაფიული რეკლამის დამზადება - დიზაინი, აწყობა-დაკაბადონება; კომპიუტერული გრაფიკა; მსხვილტირაჟიანი სტამბური ბეჭდვითი მომსახურება.


სტუდია "დვრიტაTV"
- 1997-1999


კომპიუტერული გრაფიკა, ტიხრები.


სტუდია "თბილისური ამბები"
- 2000-2003


მუსიკალური კლიპების მონტაჟი; კომპიუტერული გრაფიკა; ჟურნალ "თბილისური ამბები"-ს დიზაინი, აწყობა-დაკაბადონება.


სარეკლამო კომპანია "WindFors"
- 2006-2007


ყველა სახის სარეკლამო მომსახურება.


"Kikalastudio TV"
- 2008- 2010


კომპიუტერული გრაფიკა-დიზაინი.


"საქართველოს კრივის ეროვნული ფედერაცია"
- 2009- till


ტექნიკური კომისიის თავმჯდომარე.Language skills:
Georgian (native), Russian (fluent), English (good)

Computer skills:
All versions of Windows OS; All versions of the Microsoft Office; Network, Internet, Email, ArtCAM, Web design, All of the Adobe products and other packages for graphical design and etc.